Nezařazené

Detaily sa môžu líšiť

Rigorózna práca a jej osnova sa samozrejme môže líšiť v detailoch vzhľadom k požiadavkám fakulty, na ktorej budete túto odbornú prácu odovzdávať. Celkovo vzaté však existujú body, ktoré musia obsahovať každá taká. Záväznú súčasťou akejkoľvek vysokoškolské úlohy všeobecne je titulný list,ktorý obsahuje názov školy, názov projektu, meno autora aj školiteľa a rok vypracovanie. Ďalej by sa malo objaviť poďakovanie (napríklad školiteľmi, rodine, priateľom a pod.) A čestné vyhlásenie (v ňom autor prehlasuje, že svoju úlohu vypracoval samostatne pod vedením vedúceho projektu a za použitia uvedenej literatúry a prameňov). U čestného vyhlásenia nesmie chýbať dátum, miesto a vlastnoručný podpis autora. Ďalej môže, ale nemusí nasledovať anotácie. Ide o odsek, v ktorom sú zhustené najpodstatnejšie údaje o úlohe, teda téma, metodika a ciele. Za anotácií býva tradične umiestnený obsah, ktorý je samozrejme štruktúrovaný podľa zásad desatinného členenie.
 

Priestor na vypracovanie úlohy

Potom už nasleduje vlastné stať, teda samotná rigorózna práca. Jej rozsah sa môže líšiť, ale spravidla sa pohybuje niekde medzi 100 až 150 stranami formátu A4. Táto časť samozrejme začína úvodom v ktorom má autor priestor pre vysvetlenie svoje motivácia k vypracovaniu zadanej úlohy na danú tému, předsevzatou metodiku a pod. a končí záverom tá znamená sumarizácia výsledkov zadanej úlohy, ich diskusia v kontexte súčasného vedeckého diskurzu a iné.