Podnikanie

Ako postupovať, ak máte v záujme poskytovať daňové poradenstvo príležitostne a dočasne

Podmienkou takéhoto poskytovania daňového poradenstvo je, že konkrétny subjekt sa musí venovať daňovému poradenstvu v inom štáte EÚ alebo EHP. Vtedy môže záujemca poskytovať poradenstvo v oblasti daní aj v podmienkach Slovenskej republiky a príslušná odborná spôsobilosť mu bude plne akceptovaná. Takúto aktivitu je však možné vykonávať len v obmedzenom režime a konkrétne tým myslíme príležitostné a dočasné danove poradenstvo. Venovanie sa však poradenstvu v oblasti daní okamžite po príchode zo zahraničia nie je možné a vyžadovaných je niekoľko administratívnych úkonov.  
 účetni poradenství

Daňové poradenstvo a čo je potrebné splniť pre uznanie činnosti z iného členského štátu 

 
Ešte pred prvým poskytnutím daňového poradenstva a registráciou v zozname poradcov pre oblasť daní je potrebné splniť viaceré z podmienok. Slovenská komora daňových poradcov bude v tomto ohľade požadovať vyhlásenie o poistení, pričom jednať sa môže aj o iné prostriedky osobnej alebo kolektívnej ochrany. Takéto vyhlásenie je potrebné predložiť raz za rok v prípade, že subjekty chce poskytovať poradenstvo na ročnej báze. Legislatíva v takomto prípade ukladá taktiež povinnosť predloženia určitých typov dokumentov a ich zoznam je bližšie špecifikovaný v zákone č. 422/2015 Z.z. týkajúceho sa poskytovania príslušných služieb.  
 
Aj takomto prípade je daňové poradenstvo potrebné poskytovať plne v súlade s platnou legislatívou a predpismi, ktorých autorom je komora poradcov pre oblasť daní. Otáznym môže byť ešte pojem príležitostného a dočasného charakteru, ktorý môže byť z pohľadu rôznych osôb vysvetlený rôzne. Tieto pojmy sú teda príslušnými orgánmi posudzované individuálne a hlavnými kritériami sú typ povolania, dĺžka doby jeho poskytovania, pravidelnosť a stupeň nepretržitosti.  
 mladá podnikatelka
Niekoľkými slovami načrieme aj do témy poskytovania daňového poradenstva v prípade, že subjekt ho poskytoval v inom členskom štáte EÚ a chce tak robiť aj na území SR. K tomuto úkonu je však potrebné splniť niekoľko požiadaviek, pričom prvou z nich je žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie. Táto žiadosť musí byť samozrejme zo strany Slovenskej komory daňových poradcov aj akceptovaná. Na dokladovanie predošlej činnosti v rámci daňového poradenstva sa myslí taktiež a tu je potrebné predkladať oprávnenie na poskytovanie tohto typu činnosti z iného členského štátu.  
 
Pre viac informácií kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/.

5/5 - (1 vote)